Rekrutacja ZSZ

UWAGA !

                Druk podania do klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając poniższy link

podanie do Szkoły Branżowej I Stopnia w Kietrzu

  

Wykaz podręczników dla klas I, II i III ZSZ w roku szkolnym 2016/2017

 wykaz książek do klasy 1 Szkoły Branżowej I Stopnia

wykaz książek do klas 2 ZSZ

wykaz książek do klas 3 ZSZ

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
Liceum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi  możliwość odbywania praktyki zawodowej u pracodawcy ( w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia) 29.05.2017 – 23.06.2017 do 17.07.2017
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23.06.2017 – 27.06.2017
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 23.06.2017 -07.07.2017 17.07.2017 – 31.07.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.07.2017
godzina 12:00
01.08.2017
godzina 12:00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 10.07.2017 – 13.07.2017 25.08.2017 – 28.08.2017
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych 14.07.2017
godzina 14:00
28.08.2017
godzina 12:00
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 14.07.2017
godzina 15:00
28.08.2017
godzina 15:00

 

Odsłony: 4096