Rzecznik Praw Ucznia

 

W naszej szkole powołany został Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Uczniowie w tajnym głosowaniu zdecydowali, że funkcję tę w latach 2017/2018  
pełnił będzie Pan Bartłomiej Wituszyński.

 

 

 

   Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:          

  • prawa do bezpiecznej nauki,
  • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  • prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
  • prawa do rzetelnej informacji.
 

 

     DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

-  kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych 
   dotyczących ucznia,
-  gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
-  uświadomienie poszanowania praw i godności innych
   uczniów oraz pracowników szkoły,
-  stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły,
   WSO, Konwencji o prawach  dziecka,
-  wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i
   demokratyzacji życia szkolnego,
-  upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących
   się ochroną prawną,

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot 
w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika 
z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone.
Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA: 

     - znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
     - przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,
     - udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
     - udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     - wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,
     - wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
     - informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     - kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ - UCZEŃ: 

     - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     - podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
     - skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
      - w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
      - ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor,


Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL - UCZEŃ: 

     - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     - podjęcie mediacji ze stronami,
     - zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
     - wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności 
        z rozstrzygnięciem sporu,

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:


1. Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.) 

3. Europejska Konwencja Praw Dziecka
sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r. 

4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA 
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Odsłony: 3983